Oddalenie wniosku matki o odebranie dziecka

Takich natomiast powodów, wskazujących na istnienie okoliczności przemawiających przeciwko zarzutowi przedawnienia, skarżący nie wykazał. W punkcie II wyroku Sąd Odwoławczy rozstrzygnął o kosztach postępowania procesowego w postępowaniu apelacyjnym na rzecz pozwanego od powodów na podstawie art. 108 § 1 KPC w zw. z art. 98 § 1 i 3 KPC oraz § 6 pkt 7 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 2. Prowokacja i retorsja nie należą do okoliczności wyłączających bezprawność działania w dziedzinie dóbr osobistych. Pozwany zaskarżył wyrok w pkt 1, 2, 3, 5 i 6, tj. w części uwzględniającej powództwo oraz orzekającej o kosztach postępowania i zastępstwa procesowego. Domagał się zmiany wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenia powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu. Sądowi Okręgowemu zarzucał naruszenie prawa materialnego art. 5 KC poprzez niezasadne przyjęcie, że pozwany nadużył prawa podmiotowego poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia a w konsekwencji poprzez niezasadne nieuwzględnienie podniesionego zarzutu przedawnienia roszczenia oraz naruszenie przepisów prawa procesowego art. 233 § 1 KPC art. 328 § 2 KPC poprzez błędną ocenę materiału dowodowego i wydanie orzeczenia sprzecznego z materiałem dowodowym sprawy a także sporządzenie uzasadnienia nie zawierającego wszystkich istotnych motywów rozstrzygnięcia. Na wstępie wyjaśnienia wymaga kwestia zakresu zaskarżenia niniejszego wyroku. Należy zauważyć, że powód dochodził w niniejszym postępowaniu dwóch roszczeń: windykacyjnego i odszkodowawczego. W apelacji powód wskazał, że zaskarża wyrok w części, a treść zarzutów apelacji oraz wartość przedmiotu zaskarżenia przemawiają za przyjęciem, że zakresem zaskarżenia objęte jest wyłącznie rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia roszczenia odszkodowawczego. W odpowiedzi na apelację strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Oddalenie wniosku matki o odebranie dziecka