Żądanie wydania nieruchomości a zasady

Dla skuteczności zarzutu pozwanego - z uwagi na okres jaki upłynął od objęcia rzeczy w posiadanie - należało stwierdzić, że był on posiadaczem w dobrej wierze. W rezultacie, aby nabyć prawo do emerytury, ubezpieczony powinien rozwiązać stosunek pracy łączący go z D.S.S. i T.D. spółka jawna w C., w którym pozostawał w dniu ukończenia wymaganego wieku emerytalnego (14.9.2009 r.). Skoro tego nie uczynił aż do 4.5.2010 r., to emerytura pobrana przez niego za okres od 14.9.2009 r. do 30.4.2010 r. jest świadczeniem nienależnym - pobranym bez spełnienia wszystkich wymaganych ustawowych warunków. Rozwiązanie stosunku pracy wcześniej (przed ukończeniem wymaganego wieku) nie ma znaczenia dla nabycia prawa do emerytury. Sąd odwoławczy wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd pierwszej instancji, przyjmując podstawę odpowiedzialności strony pozwanej na zasadzie solidarności nieprawidłowej, co prowadzi do zastosowania art. 376 § 1 KC, po wezwaniu stron i zakreśleniu im terminu do złożenia wszystkich wniosków dowodowych w ramach kontradyktoryjnego procesu opartego na zasadach opisanych w art. 232 KPC i art. 6 KC dokona ewentualnej oceny charakteru i zasadności wniesionego przez pozwanego potrącenia. Powodem sprzedaży przez pozwanego lokalu przy ul. (...) w S. była chęć oddzielnego mieszkania, pomoc synowi i synowej w uzyskaniu własnego mieszkania. Poza tym z uwagi na swój zły stan zdrowia pozwany chciał zamieszkać w spokojniejszej okolicy. Decyzję o sprzedaży spornego lokalu podjęli wspólnie pozwany oraz jego syn i synowa. Apelacja strony pozwanej okazała się bezzasadna ponieważ żaden z podniesionych w niej zarzutów nie mógł doprowadzić do uwzględnienia jej wniosków. Nadto stwierdził Sąd, że brak było podstaw do przyjęcia, że przez zbycie nabytego wcześniej od powódki lokalu, pozwani uzyskali wymierną korzyść majątkową. Wskazał, że z treści umowy sprzedaży z dnia 29 października 2002 r. r. wynikało, że pozwani sprzedali sporną nieruchomość za kwotę 150.000 zł, zaś w dniu 19 września 2002 r. nabyli mieszkanie za 115.000 zł. Kwotę ze sprzedaży mieszkania przy ul. (...) pozwani przeznaczyli na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w celu kupna lokalu przy ul. (...) oraz na remont nowozakupionego mieszkania. Podniósł Sąd, że pozwani w mieszkaniu przy ul. (...) założyli CO, wymienili wszystkie okna, dokonali remontu łazienki.

Żądanie wydania nieruchomości a zasady