Brak roszczeń odszkodowawczych w przypadku

Brak roszczeń odszkodowawczych w przypadku W oparciu po powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych za obie instancje. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie główne, gdyby nawet było zasadne, byłoby przedawnione z powodów wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, które Sąd Apelacyjny uznaje za trafne, jednakże zdaniem Sądu Apelacyjnego nieprawidłowo Sąd Okręgowy uznał jedynie, iż skorzystanie z zarzutu przedawnienia przez pozwanego stanowi w okolicznościach niniejszej sprawy nadużycie prawa, o czym stanowi art. 5 KC. Pozwany powołał się na zasady współżycia społecznego, zwracając uwagę na fakt konieczności opieki nad chorą matką. Nie był jednak w stanie wykazać zestawienia kosztów, jakie poniósł na remont domu matki. Tłumaczył to tym, że pracownicy pracowali "na czarno", aby zmniejszyć w ten sposób wydatki. Na mocy umowy factoringu krajowego z regresem nr (...) zawartej w dniu 4 lipca 2008 r. pomiędzy (...) S. A. a (...) S. A. z siedzibą w W. wierzytelności przysługujące (...) S.A. od (...) Spółki jawnej zostały przekazane na (...) S.A. Pismem z dnia 21.06.2010 r. (...) S.A. poinformowała o całkowitym rozliczeniu umowy factoringu krajowego z regresem nr (...) i zwolnieniu z cesji wszelkich wierzytelności objętych factoringiem powstałych po 21.06.2010 r. Tym samym Sąd Okręgowy przyjął, że treść wystosowywanych przez pozwanego do różnego rodzaju organów administracji publicznej pism, naruszyła dobre imię powoda i jego cześć poprzez przekazywanie tym organom nieprawdziwych i krzywdzących informacji, przypisujących powodowi niewłaściwe zachowanie, czyny zasługujące w odbiorze społecznym na potępienie. Na podstawie art. 102 KPC, Sąd odstąpił od obciążania pozwanego kosztami procesu poniesionymi przez powoda. W świetle tego artykułu, w szczególnych wypadkach, sąd może nie obciążać kosztami strony przegrywającej. Sytuację finansową pozwanego można uznać za taki właśnie szczególny wypadek, biorąc pod uwagę jego dochody netto, a także konieczność zwrotu powodowi kwoty równej wysokości zwaloryzowanej bonifikaty.